Вітаю Вас, Гість

Правила користування мережою Інтернет в освітньому закладі

1. Загальні положення:

1.1. Ці Правила регулюють умови і порядок використання мережі Інтернет через ресурси образовательного установи (далі - Школа) учнями, педагогічними працівниками Освітньої установи.

1.2. Ці Правила мають статус локального нормативного акта Школи. 

1.3. Використання мережі Інтернет у Школі підпорядковане наступним принципам:

• відповідності освітнім цілям;
• сприяння гармонійному формуванню та розвитку особистості;
• поваги закону, авторських і суміжних прав, а також інших прав, честі і гідності інших громадян і користувачів Інтернету;
• придбання нових навичок і знань;
• розширення застосовуваного спектра навчальних та наочних посібників;
• соціалізації особистості, введення в інформаційне суспільство.


2. Організація і політика використання мережі Інтернет в Школі.

2.1. Використання мережі Інтернет у Школі можливо виключно за умови ознайомлення  особи, що користується мережею Інтернет в Школі, зі справжніми Правилами. 
2.2. Порядок користування ресурсів мережі Інтернет в Школі визначається регламентом (Додаток №1)

2.3. Директор школи є відповідальним за забезпечення ефективного і безпечного доступу до мережі Інтернет в Школі установі, а також за впровадження відповідних технічних, правових та інших механізмів в Школі.

2.4. Безпосереднє визначення політики доступу в Інтернет здійснює Рада школи спільно з адміністрацією школи.

• приймають рішення про дозвіл / блокуванні доступу до певних ресурсів і (або) категоріям ресурсів мережі Інтернет, що містить інформацію, не сумісну з завданнями освітнього процесу;
• визначають характер і обсяг інформації, що публікується на Інтернет-ресурсах Школи;
• дає директору школи рекомендації про призначення та звільнення від виконання своїх функцій осіб, відповідальних за безпосередній контроль безпеки роботи в мережі Інтернет і відповідно її цілям і завданням освітнього процесу.

2.5. Під час занять контроль за використанням учнями мережі Інтернет відповідно до ціх Правил здійснює викладач, який проводить заняття.

• спостерігає за використанням комп'ютера та мережі Інтернет учнями;
• забороняє подальшу роботу учня в мережі Інтернет у разі порушення учням цих Правил та інших нормативних документів, що регламентують використання мережі Інтернет в Школе;
• вживає передбачені цими Правилами та іншими нормативними документами заходів для припинення подальших спроб доступу до ресурсу / групі ресурсів, не сумісних з завданнями про разованія-.
Під час використання мережі Інтернет для вільної роботи контроль за використанням мережі Інтернет здійснює особа зав. бібліотекою і мережевий адміністратор
• визначають час і місце для вільної роботи в мережі Інтернет учнів, викладачів і сотрудников Школи з урахуванням використання відповідних технічних потужностей Школи в образовательном процесі, а також тривалість сеансу роботи однієї людини;
• спостерігає за використанням комп'ютера та мережі Інтернет учнями;
• забороняє подальшу роботу учня в мережі Інтернет у разі порушення учням цих Правил та інших нормативних документів, що регламентують використання мережі Інтернет в Школе;
• не допускає учня до роботи в Інтернеті в передбачених цими Правилами випадках;
• вживає передбачені цими Правилами та іншими нормативними документами заходів для припинення подальших спроб доступу до ресурсу / групі ресурсів, не сумісних з завданнями про разованія-.

2.6. При використанні мережі Інтернет в Школі здійснюється доступ тільки на ресурси, зміст яких не суперечить законодавству  і не є несумісним з цілями і завданнями освіти і виховання учнів. Перевірка такої відповідності здійснюється за допомогою спеціальних технічних засобів і програмового забезпечення контекстного обмеження доступу, встановленого в Школі чи наданого оператором послуг зв'язку. Використання мережі Інтернет у Школі без застосування даних технічних засобів і програмного забезпечення (наприклад, у випадку технічної відмови) допускається тільки з індивідуального дозволу Директора школи. У зв'язку з тим, що технічні засоби і програмне забезпечення не можуть здійснювати повну фильтрацію ресурсів мережі Інтернет пов'язане з частотою оновлення ресурсів мережі, можлива небезпека перейти на ресурс, зміст якого суперечить законодавству і являються несумісним з цілями і завданнями освітнього процесу, Школа не несе відповідальності за випадковий доступ до подібної інформації, розміщеної не на сайті Школи.

2.7. Ухвалення рішення про політику доступу до ресурсів / групах ресурсів мережі Інтернет приймається Радою школи спільно з адміністрацією школи самостійно або із залученням зовнішніх експертів, у якості яких можуть залучатися:

• викладачі Освітньої установи та інших освітніх установ;
• особи, які мають спеціальні знання або досвід роботи в даній області;
• представники органів управління освітою.
При прийнятті рішення, експерти керуються:
• законодавством;
• спеціальними знаннями, у тому числі отриманими в результаті професійної діяльності з даної тематики;
• інтересами учнів, цілями Школи;
• рекомендаціями профільних органів та організацій у сфері класифікації ресурсів мережі Інтернет.

2.8. Віднесення певних категорій та / або ресурсів у відповідні групи, доступ до яких ре-регулюють технічним засобами і програмним забезпеченням контекстного технічного ограниче-ня доступу до інформації, технічно здійснюється особою, уповноваженою Директором школи.
Категорії ресурсів, відповідно до яких визначається політика використання мережі Інтернет в Школі і доступ до яких регулюється технічними засобами і програмним забезпеченням контек-стного технічного обмеження доступу до інформації, визначаються в установленому порядку.

 

3. Організація використання сайту Школи.

3.1. Принципами розміщення інформації на сайті Школи є:

• дотримання чинного законодавства, інтересів і прав громадян;
• захист персональних даних учнів, викладачів і співробітників;
• достовірність і коректність інформації.

3.2. Персональні дані про учнів (прізвище та ім'я, клас, вік, фотографія, місце проживання, те-лефону і інші контакти, інші відомості особистого характеру) можуть розміщуватися на сайті Школи чи інших Інтернет-ресурсах лише з письмової згоди батьків або інших законних представників учнів. Персональні дані викладачів і співробітників Школи розміщуються на сайті Школи чи інших Інтернет-ресурсах лише з письмової згоди викладача або співробітника, чиї персональні дан-ні розміщуються.

3.3. В інформаційних повідомленнях про заходах на сайті на сайті Школи чи інших Інтернет-ресурсах без згоди особи або її законного представника можуть бути згадані тільки прізвище та ім'я учня або прізвище, ім'я та по батькові викладача, співробітника, батька.

3.4. При витребуванні такої згоди представник Школи і (або) представник Ради школи повинен роз'яснює особі можливі ризики та наслідки опублікування персональних даних. Школа не несе відповідальності у разі настання таких наслідків, якщо малося письмову згоду особи (його представника) на опублікування персональних даних.

4. Процедура використання мережі Інтернет.

4.1. Використання мережі Інтернет в Школі здійснюється, як правило, з метою освітнього процесу. У рамках розвитку особистості, її соціалізації та отримання знань в області мережі Інтернет і кому-лін- грамотності особа може здійснювати доступ до ресурсів необразовательной спрямованості.

4.2. За дозволом Уповноваженої особи учні (за згодою батьків, законних представників), викладачі та співробітники вправі:

• розміщувати власну інформацію в мережі Інтернет на сайті Школи;
• мати обліковий запис електронної пошти.

4.3. Учневі забороняється:

• перебувати на ресурсах, зміст і тематика яких є неприпустимою для підлітків / або порушує законодавство  (еротика, порнографія, пропаганда насильства, тероризму, політичного чи релігійного екстремізму, національної, расової і т.п. ворожнечі, інші ресурси схожої спрямованості);
• здійснювати будь-які угоди через Інтернет;
• здійснювати завантаження файлів на комп'ютер Школи без дозволу уповноваженої особи;
• поширювати образливу, яка не відповідає дійсності, порочить інших осіб інформацію, загрози.

4.4. Уповноважена особа перевіряє, чи є даний учень відстороненим від самостійної работи в мережі Інтернет.
4.5. При випадковому виявленні особою, яка працює в мережі Інтернет, ресурсу, вміст якого не сумісно з цілями освітнього процесу, він зобов'язаний негайно повідомити про такий ресурс уповноваженій особі із зазначенням його Інтернет-адреси (URL) і покинути даний ресурс.

4.6. Уповноважена особа зобов'язана:

• прийняти повідомлення особи, яка працює в мережі Інтернет;
• довести інформацію до відома Ради школи та (або) адміністрації школи для оцінки ресурсу та прийняття рішення щодо політики доступу до нього відповідно до п.2.3 цих Правил;
• направити інформацію про некатегорізірованном ресурсі оператору технічних засобів і програмового забезпечення технічного обмеження доступу до інформації (протягом доби);
• якщо виявлений ресурс явно порушує законодавство - повідомити про виявлений ресурсі за спеціальною «гарячої лінії» для прийняття Мер Відповідно до законо дательством-російської федерації (протягом доби).

Передана інформація повинна містити:
Інтернет-адресу (URL) ресурсу;
Тематику ресурсу, припущення про порушення ресурсом законодавства Російської Федера-ції або не сумісності з завданнями освітнього процесу;
Дату і час виявлення;
Інформацію про встановлені в Освітньому установі технічних засобах техниче-ського обмеження доступу до інформації.

Додаток № 1
Регламент роботи учнів, вчителів (викладачів) і співробітників Школи в мережі Інтернет
1. Загальні положення
• Даний регламент визначає порядок користування ресурсами мережі Інтернет в Школі
• «Точка доступу до мережі Інтернет» є комп'ютером освітньої установи, які мають доступ в мережу Інтернет.
• Адміністратор «точки доступу до мережі Інтернет» - відповідальний за «Точку доступу до мережі Інтернет» призначений директором школи.
• Користувачами «точки доступу до мережі Інтернет» є учні, вчителі (викладачі) і сотрудники освітньої установи.
• До роботи в мережі Інтернет допускаються лише особи пройшли реєстрацію і зобов'язалися дотримуватися дані Правила користування.
• По всім питанням, пов'язаним з доступом в Інтернет, слід звертатися до адміністратора «точки доступу до мережі Інтернет».
2. Права, обов'язки та відповідальність користувачів
• Надання сеансу роботи в Інтернет здійснюється адміністратором «точки доступу до мережі Ін тернет-» залежно від категорії користувачів:
• учням надається доступ до мережі Інтернет в урочний час - згідно розкладом занять, в позаурочний час - на підставі попереднього запису в журналі адміністратора «точки доступу до мережі Інтернет» або за наявності вільних місць;
• вчителям (викладачам) надається доступ в мережу Інтернет вільно з «точки доступу до мережі Інтернет», що знаходиться на робочому місці вчителя, або згідно щомісяця подається службовими записками на ім'я заступника директора з НВР, відповідального за ІКТ, або на підставі предвари-котельної записи в журналі адміністратора «точки доступу до мережі Інтернет», а також за наявності вільних місць; графік роботи в мережі Інтернет даної категорії користувачів встановлюється адмініністраціей Школи;
• іншим користувачам надається доступ за наявності резерву пропускної здатності кана-ла передачі.
3. Користувачі «точки доступу до мережі Інтернет» мають право:
• використовувати «точку доступу до мережі Інтернет» для роботи з інформаційними ресурсами мережі Інтер-немає тільки в освітніх цілях або для здійснення наукових досліджень, виконання гуманності-тарних і культурних проектів; будь нецільове використання «точки доступу до мережі Інтернет» за прещено-;
• проводити пошук необхідної інформації в мережі Інтернет і розміщувати власну інформацію згідно даних Правил користування;
• зберігати отриману інформацію на знімному диску (дискеті, CD-ROM, флеш-накопичувачі); знімні диски повинні попередньо перевірятися на наявність вірусів;
• проводити друк інформації на принтері (на розсуд адміністрації школи);
• отримувати консультації з питань, пов'язаних з використанням мережі Інтернет.
4. Користувачі «точки доступу до мережі Інтернет» зобов'язані:
• виконувати всі вимоги адміністратора «точки доступу до мережі Інтернет»;
• використовувати тільки власні реєстраційне ім'я (логін) і пароль при реєстрації на сайтах;
• зберігати обладнання в цілості й схоронності;
• довести до відома адміністратора «точки доступу до мережі Інтернет» при виникненні техниче-ських проблем;
• дотримуватися тиші, порядок і чистоту в місці розміщення «точки доступу до мережі Інтернет».
5. Користувачам «точки доступу до мережі Інтернет» забороняється:
• здійснювати дії, заборонені законодавством РФ;
• відвідувати сайти, що містять інформацію, заборонену до поширення в Російській Федерації та / або не сумісну з завданнями освіти і виховання відповідно до затверджених класси-фікаторамі;
• передавати інформацію, що представляє комерційну або державну таємницю; поширювати інформацію, що ганьбить честь і гідність громадян;
• здійснювати дії, спрямовані на «злом» будь-яких комп'ютерів, що знаходяться як в локальній мережі освітнього закладу, так і за його межами;
• використовувати можливості «точки доступу до мережі Інтернет» для пересилання і запису непристойною, наклепницької, образливої, загрозливою і порнографічної продукції, матеріалів і інфор маціі-;
• працювати під чужим реєстраційним ім'ям, повідомляти будь-кому свій пароль, одночасно вхо-дить в систему більш ніж з однієї робочої станції;
• встановлювати будь-яке додаткове програмне забезпечення та / або вносити будь-які вимірюв-вати в програмне забезпечення, встановлене як на робочій станції, так і на сервері; вироб-дить запис інформації на жорсткий диск робочої станції;
• працювати з об'ємними ресурсами (відео, аудіо, чат, ігри та ін.) Без узгодження з адміністратором «точки доступу до мережі Інтернет»;
• змінювати конфігурацію комп'ютерів, у тому числі міняти системні налаштування комп'ютера і всіх програм, встановлених на ньому (заставки, шпалери робочого столу, стартові сторінки браузерів);
• включати, вимикати і перезавантажувати комп'ютер без узгодження з адміністратором «точки доступу до мережі Інтернет»;
6. Користувачі «точки доступу до мережі Інтернет» несуть відповідальність:
• за зміст переданої, свідомо прийнятої і друкованої інформації;
• користувачі, які не дотримуються справжній регламент робіт, позбавляються права роботи в мережі Інтернет за допомогою використання «точки доступу до мережі Інтернет»;
• при нанесенні будь-якого збитку «точки доступу до мережі Інтернет» (псування майна, висновок обладнан-ня з робочого стану) користувач несе матеріальну відповідальність;
• за адміністративне порушення, що не волоче за собою псування майна і виведення обладнання з ра-бочего стану користувач отримує попередження і позбавляється права виходу в мережу Інтернет строком на 1 місяць; при повторному адміністративне порушення - користувач позбавляється доступу в мережу Інтернет.
• перед роботою в мережі Інтернет користувачам необхідно ознайомитися з «Правилами використанню ресурсів мережі Інтернет» та відповідний запис у журналі обліку роботи в мережі Інтернет, який зберігається у адміністратора «точки доступу до мережі Інтернет».