Вітаю Вас, Гість

Методичне об'єднання класних керівників

Методичне об'єднання класних керівників — це структурний підрозділ внутрішньошкільної систе­ми управління виховним процесом, який координуєнауково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

1. Основні завдання методичного об'єднання класних керівників

1. Підвищення теоретичного, науково-методич­ного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки.

2. Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів.

3. Озброєння класних керівників сучасними ви­ховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи.

4. Координація планування, організації та педаго­гічного аналізу виховних заходів класних колективів.

5. Вивчення, узагальнення та використання прогре­сивного педагогічного досвіду роботи класних керівників.

6. Сприяння створенню й розвитку системи ви­ховної роботи класних колективів.

2. Функції методичного об'єднання класних керівників

1. Організовує колективне планування й колек­тивний аналіз діяльності класних колективів.

2. Координує виховну діяльність класних колективів та організовує їхню взаємодію в педагогічному процесі.

3. Визначає та узгоджує принципи виховання та соціалізації учнів.

4. Організовує вивчення та застосування класни­ми керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи.

5. Здійснює обговорення соціально-педагогічних програм класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалів узагальнення передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.

6. Оцінює роботу членів об'єднання, подає ад­міністрації школи пропозиції щодо заохочення кра­щих класних керівників.

3. Документація методичного об'єднання класних керівників

1. Список членів методичного об'єднання.

2. Річний план роботи методичного об'єднання.

3. Протоколи засідань методичного об'єднання.

     4. Аналітичні матеріали за підсумками проведе­них заходів, тематичного адміністративного контро­лю (копії довідок, наказів).

5. Плани роботи проблемних творчих груп.

     6. Теоретичні та практичні розробки з проблем­них тем творчих груп.

     7. Інструктивно-методичні документи щодо ви­ховної роботи в класних колективах і діяльності клас­них керівників.

     8.  Матеріали «Методичної скарбнички класного керівника».